บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ง23102 การงานอาชีพ 6
เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

แนะนำรายวิชา

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

           

           มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

   

ตัวชี้วัด ง 2.1 (ม.3/1)  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

             ง 2.1 (ม.3/2)  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ


คำอธิบายรายวิชา

       รายวิชา  ง23102 การงานอาชีพ 6                     ประเภท  รายวิชาพื้นฐาน

       กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

         จำนวน  0.5  หน่วยกิต                                                               เวลา  20  ชั่วโมง

     ศึกษาความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตามลำดับขั้นตอน  ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีการทำงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดการอาชีพ  และแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคตให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความสนใจของตนเองสามารถจัดการและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน  กระบวนการทำงานอย่างสร้างสรรค์  ทำงานด้วยความเสียสละและตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  และสามารถบอกแนวทางการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

       เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ  ทำงานด้วยความเสียสละและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

           มาตรฐาน  ง 2.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณธรรม 

           ตัวชี้วัด  มาตรฐาน  ง 2.1  ม.3/1 , ม.3/2 ,        

           รวมทั้งหมด   2  ตัวชี้วัด